You are here

Piratpartiets politik

Fri kultur - en afbalanceret ophavsret

Ophavsretten blev skabt for at gavne samfundet ved at tilskynde til skabelse, udvikling og formidling af kultur. For at nå disse mål kræves en balance mellem samfundets krav til adgang og formidling, og samfundets ønske om, at der skal være incitamenter til innovation og yderligere udvikling af kultur.

Vi mener, at dagens ophavsret er ude af balance. Et samfund, hvor kultur og viden er gratis og tilgængelig for alle på lige vilkår, er til gavn for hele samfundet. Vi hævder, at en udbredt og systematisk misbrug af nutidens ophavsret, aktivt modvirker disse formål, ved at begrænse både udbud samt adgang til kultur.

Vi ønsker at genskabe balancen i loven om ophavsret, ved at foretage følgende ændringer:

Fri Fildeling

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt, at sprede kultur over hele verden stort set omkostningsfrit. Det er en fantastisk ny mulighed, der har åbnet sig. Vi ønsker at udnytte denne mulighed.

Al ikke-kommerciel erhvervelse, udnyttelse, behandling og formidling af kultur, skal udtrykkeligt fremmes. Lovgivningen bør ændres, så det bliver helt klart, at den kun regulerer brug og kopiering af værker i kommercielle sammenhænge. Enhver kopiering, formidling eller brug af andres værker må aldrig kunne forbydes, så længe det sker uden motiver om profit.

Læs mere om vores tanker om Fri fildeling.

Fri Sampling

Vi ønsker at gøre det enklere at bearbejde og genbruge dele af gamle værker. Kultur er i langt de fleste tilfælde en reaktion på eller viderebygning af tidligere kultur, og retten til at gøre dette skal sikres.

Læs mere om vores tanker om fri sampling.

Kortere kommerciel eksklusivret.

Som der ser ud i dag, bygger store dele af underholdningsbranchen på ophavsrettens bestemmelser om eksklusivret til at udnytte et værk kommercielt. Vi ønsker at opretholde eneretten, i tilfælde af kommerciel udnyttelse.

Men den nuværende beskyttelsesperiode - livstid plus 70 år - er absurd. Ingen investor foretager beregninger, med en så lang afdragsperiode. Ingen kan sige, at den i praksis næsten uendelige beskyttelsesperiode, er nødvendig for at tiltrække kapital til underholdningsindustrien. Derimod medfører eksklusivretten mange negative konsekvenser, for dem der ønsker at bevare, eller bygge videre på klassiske værker. Derfor ønsker vi at forkorte beskyttelsesperioden til et niveau, der svarer bedre til samfundets interesser.

Læs mere om vores tanker om Kortere Beskyttelsestid.

Forbud mod DRM

Såkaldt DRM-teknologi, eller Digital Restrictions Management, overskriver i dag mange af vores juridiske rettigheder, til at kopiere og bruge kultur. Der er en tendens til at medieindustrien begrænser eller hindrer fri anvendelse af de produkter de sælger, ved at indbygge flere og flere tekniske barrierer. Så så længe
DRM er lovligt, spiller det ingen rolle hvad lovgivningen tillader;
den reelle magt havner stadig i hænderne på de store mediekoncerner.

Derfor er der behov for et forbud mod DRM-teknologier.

Læs mere om vores tanker om DRM.

Fjernelse af blankbåndsvederlag

Blankbåndsvederlaget er det gebyr, som lægges på alle blanke lagringsmedier der sælges i Danmark. Dette inkluderer CD- og DVD-skiver, Harddiske og MP3 afspillere, men også Memory kort til Kamerarer, samt en afgift på udstyr til at skrive på alle disse. Gebyret er beregnet til at kompensere for tabet af ophavsretslige indtægter som opstår, når en privatperson til eget brug, tager en lovlig kopi af for eksempel en cd, til at have med i bilen eller i sommerhus. Vi i Piratpartiet mener, at kompensationen er urimelig, af en række årsager, den største af hvilken er, at afgiften rammer alt for bredt.

Læs mere om vores tanker om blankbåndsvederlag.

Patenter er unødvendige

Patenter bliver ofte skildret som individuelle opfinderes beskyttelse mod store virksomheder, et billede som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, da det i gennemsnit koster en halv million kr. at ansøge om (et) patent, og efterfølgende ekstra millioner kr. i patentretslige processer.

De eneste der for alvor er glade for patenter, er dem der arbejder med dem, som konsulenter eller advokater; Uden patenter ville disse folk mangle beskæftigelse. På trods af deres partiske position, er det desværre disse menneskers synspunkter, der dominerer dansk og international politik.

Læs mere om vores tanker om patenter.

Personlig integritet og retten til et privatliv

Vi er på vej mod et samfund, hvor alle overvåges elektronisk 24 timer i døgnet. Samtidig har staten vist sig ikke at være i stand til, at håndtere private oplysninger om borgerne, på en betryggende vis. I et moderne demokratisk samfund, må det forudsættes og kræves at borgerne har en garanteret ret til privatlivets fred, også på internettet. Vi ønsker, at alle borgere skal have fuld ret til at kontrollere, hvem der gør hvad med hans eller hendes personlige data, lige fra oplysninger om bopæl og civilstatus til spisevaner og politiske overbevisninger. Staten skal kun ved en konkret mistanke om kriminalitet have ret til at indsamle beviser og overvåge borgerne. Staten skal i alle øvrige tilfælde gå ud fra, at dens borgere er uskyldige og lade dem være i fred.

Læs mere om vores tanker om privatliv og integritet.

Rollen som vagtmester

De ovenfor nævnte spørgsmål er de vigtigste for os. De er faktisk så vigtige, at vi har valgt at lægge alle andre forskelle til side, for at nå til enighed om dette. Vi har ingen fælles holdninger, der kan ligge til grund for en politisk dagsorden udover på de nævnte punkter, bortset fra at vi er enige om at disse punkter er altoverskyggende.

Piratpartiet vil ikke tage stilling i venstre/højre spørgsmål, eller andre forhold uden for vores principprogram. Vi er parate til at støtte både en socialistisk og en borgerlig regering. Det eneste vi er interesseret i er at marchen mod kontrolsamfundet afbrydes, og at kultur og viden slippes fri i samfundet.

Vores mål er at komme i folketinget, og tage en rolle som vagtmester. Hvis vi lykkedes med det, vil vi tale med både Helle Thorning og Lars Løkke. Vi vil da forklare hvad vi ønsker, og påpege, at vores bekymringer faktisk på ingen måde strider mod hverken traditionel socialdemokratisk eller borgerlige politik.

Ingen af blokkene har egentlig noget at miste, ved i princippet at opfylde alle vores krav. Hverken Helle eller Lars har vist den mindste personlige interesse i at bevare nutidens absurde ophavsretlovgivning.

At det er endt som det er skyldes primært, at de er uinteresserede i området, og derfor har ladet "eksperterne" (dvs. underholdningsindustriens lobbyister) få det som de ville.

I en situation, hvor de kan vinde regeringsmagten ved at imødekomme vores spørgsmål, som de opfatter som helt perifere, er der al mulig grund til at tro, at de vil være ivrige efter at finde en løsning.

Læs mere om vores vagtmesterstrategi.