You are here

Vedtægter


V E D T Æ G T E R

for det politiske parti

Piratpartiet i Danmark


§1

Foreningens navn er Piratpartiet i Danmark. Binavnet Piratpartiet kan bruges i daglig tale.


§2

Det er foreningens formål til stadighed i samarbejde med foreningens medlemmer at udvikle foreningens politik samt at udvikle og konsolidere foreningens organisationsstruktur.

Det er endvidere foreningens formål at skabe forum for politisk debat med henblik på at styrke partiets politik og indflydelse ved at fremme debatten mellem medlemmerne i forbindelse med udformning og fornyelse af partiets politik med afsæt i demokratiske grundholdninger.

Herudover er det foreningens formål at opstille kandidater til kommunalvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og europaparlamentsvalg samt organisere kampagner i forbindelse med valgkampe og folkeafstemninger.


§3

Som medlem kan optages enhver fysisk person der tilslutter sig partiets grundholdninger. Som medlem anses alene personer der har betalt årskontingent inden for det seneste år.


§4

Foreningens øverste myndighed er landsmødet, der afholdes en gang årligt, første gang i april 2009. Derefter afholdes landsmøderne hvert år inden 1. maj.

Adgang til landsmødet har alle medlemmer, og alle medlemmer har taleret på landsmødet. Medlemmer har stemmeret på landsmødet, hvis de har været medlemmer i mindst 30 dage.

Beslutninger på landsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i disse vedtægter.

Landsmødet afholdes såvidt muligt elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for elektronisk afholdelse af landsmødet.

Bestyrelsen indkalder alle medlemmer til landsmødet mindst 14 dage før landsmødets afholdelse. Indkaldelsen kan ske ved elektronisk post.


§5

Dagsorden for det ordinære landsmøde skal indeholde følgende punkter, idet det nedenfor anførte ikke skal anses for udtømmende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af indkaldelse til landsmødet og de praktiske arrangementer omkring elektronisk afholdelse af landsmødet.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor.
 11. Politisk debat.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære landsmøde, kan fremsættes af ethvert medlem der har stemmeret på landsmødet, og skal være fremsendt til bestyrelsen senest 30 dage før landsmødets afholdelse.


§6

Der kan afholdes ekstraordinære landsmøder, hvis der viser sig et behov herfor.

Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinært landsmøde.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvis 20% af medlemmerne anmoder bestyrelsen herom.


§7

Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og består af en formand, en næstformand, en kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer der vælges direkte på landsmødet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men bestyrelsen afholder møde med højst 2 måneders mellemrum eller i øvrigt, når formanden indkalder dertil med 14 dages varsel. Bestyrelsesmøder skal afholdes elektronisk, men kan også afholdes ved fysisk møde, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 2/3 af bestyrelsen er til stede, og bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Er der stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende.

Frem til første landsmøde udgør de tre stiftere foreningens ledelse.


§8

Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§10

Såfremt et medlem modarbejder partiets politik eller partiets valgte tillidsfolk, kan medlemmet ekskluderes, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.

Beslutningen om eksklusion skal fremsendes til det pågældende medlem og med oplysning om, at eksklusionen har øjeblikkelig virkning. Fremsendelse kan ske ved elektronisk post.

Et ekskluderet medlem kan kræve, at eksklusionen forelægges næste landsmøde. Det ekskluderede medlem har adgang til landsmødets behandling af eksklusionen, og har her taleret. Landsmødet kan træffe beslutning om, at eksklusionen ophæves.


§11

Vedtægtsændringer kan besluttes af landsmødet, såfremt de er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer.