Referat for den stiftende forsamling af Piratpartiet


Referat


for den stiftende forsamling af det politiske parti


Piratpartiet i Danmark

18. Maj 2008

Til stede var Ole Husgaard, Stefi Snorradóttir og Thomas Karlsson.

Stefi foreslog sig selv som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Det af Ole udarbejdede forslag til vedtægter for partiet blev gennemgået, og enstemmigt vedtaget.

Stefi foreslog, at der ikke skulle betales kontingent. Ole gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med betalende medlemmer for at kunne påvise en reel medlemsmasse. Det blev vedtaget, at det årlige kontingent skal være på mindst 30 kroner, men at medlemmerne frivilligt skal kunne betale mere i kontingent.

Som formand for partiet foreslog Ole sig selv. Det blev enstemmigt vedtaget.

Som næstformand for partiet foreslog Stefi sig selv. Det blev enstemmigt vedtaget.

Der var ingen der stillede op som kasserer. Efter en drøftelse blev det enstemmigt vedtaget, at Ole indtil videre varetager dette hverv, med Stefi som reserve.

Som bestyrelsesmedlem blev Thomas enstemmigt valgt. Bestyrelsen består således af Ole, Stefi og Thomas.

Ingen stillede op som revisor. En drøftelse gjorde det klart, at ingen i forsamlingen havde uddannelse som revisor, men at problemet ikke var akut, da der endnu ikke var nogle regnskaber at revidere. Det blev vedtaget, at bestyrelsen på et senere tidspunkt vil vedtage at hyre en ekstern revisor til at varetage dette hverv.

Ole foreslog at partiet som principprogram uden tilladelse skulle piratkopiere og vedtage det svenske piratpartis ”Principer 3.1” som principprogram. Dette blev enstemmigt vedtaget, og det blev samtidigt besluttet, at principprogrammet senere skulle oversættes til dansk.

Alle tre tilstedeværende meldte sig ind i partiet.

Det blev vedtaget, at Ole skulle stå for indsamling af donationer, så der kan rejses midler til indkøb af server til web side og forum.

Det sidste punkt på dagsordenen ”politisk debat” blev sprunget over, da ingen rejste politiske spørgsmål til debat.