Oversættelser og bearbejdelser fra PP.se

Hermed en tråd hvis nogle skulle få trang til at oversætte sider fra svensk.

Har du en bedre formulering, ændringsforslag eller bare en kommentar, så smid den endelig, så retter jeg eller en anden.

Oversigt:

# FAQ (skrevet)
# Patent (skrevet)
* Ett alternativ till medicinpatent (skrevet)
* Mjukvarupatent hämmar innovation (skrevet)
* Patent behövs inte (skrevet)
# Principprogram version 3.3 (bruger vores egen)
# Privatliv (under vejs)
# Upphovsrätt (skrevet)
* 5 års kommersiell ensamrätt (skrevet)
* Förbud mot DRM (skrevet)
* Fri fildelning (skrevet)
* Blir fildelning skivbolagens död? (under vejs)
* Upphovsrätten hotar yttrandefriheten(under vejs)
* Fri sampling (skrevet)
* Slopa kassettavgiften (skrevet)
# Vågmästarställning

Dansk oversættelse af Pirvatlivets Helgd

Svensk version
Privatlivets helgd

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter såsom yttrande- och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsättes i grundlagen, och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas.

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.

Brevhemligheten skall upphöjas till en generell kommunikationshemlighet. Det skall alltså bli förbjudet att avlyssna andras telefonsamtal, läsa annans e-post, SMS eller andra meddelanden på samma sätt som det idag är förbjudet att läsa någon annans brev, oavsett tekniken och vem som tillhandahåller den. Alla undantag från denna regel måste i varje enskilt fall förbli just ett väl motiverat undantag. Arbetsgivare skall endast för att säkerställa en teknisk funktionalitet, eller i direkt samband med den anställdes arbetsuppgifter, kunna få tillstånd att ta del av dennes meddelanden. Staten skall endast vid en konkret brottsmisstanke ha rätt att samla bevis och utföra övervakning av dess invånare. Staten skall i alla övriga fall utgå från att dess medborgare är oskyldiga och lämna dem ifred. Denna kommunikationshemlighet måste ges ett starkt skydd då staten vid ett flertal tillfällen visat sig inkapabel att på ett förtroendegivande sätt handha information som den kommit att förfoga över.
Vi vill upphäva datalagringsdirektivet och stärka skyddet för den enskildes privatliv.

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det skall vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att hindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till skall inte antagas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar.

Beslutsfattande och förvaltning, i såväl Sverige som EU, skall präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU skall på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.
Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

Dansk oversættelse.

Værnet om den enkeltes privatliv er slået fast i Danmarks grundlag. Ud over denne grundlæggende ret springer flere andre vigtige menneske rettigheder såsom ytrings- og åsiktsfrihet(?), informationsfrihed, retten til kultur og retten til personlig udvikling. Alle forsøg fra den offentlige magts side på at indskrænke disse rettigheder må ”ifrågasåttes” og mødes af kraftfuld modstand.

Alle magt”medel”, system og metoder som staten kan anvende imod sine beboerer/indbyggerer <> må befinde sig under en stadig prøvning og granskning af folkevalgte foretræder. Når staten overvåger beboer/indbyggerer som ikke er mistænkt udgør det et brud og krænkning af den enkeltes privatliv i en grunden uacceptabel sätt. Vore medborgere skal sikres den anonymitetsret som i dag forudsættes som grundlaget, og den enkeltes ret til at bestemme over sine egne ”personuppgifter(?)” må forstærkes.

Staten skal respektere grundlaget også i praktiken. Respekt for medborgerne og deres integritet skal indebære at som torturforbud, ”lagstiftningsintegritet”, retssikkerhed, budbringer(?)immunitet og korrespondenshemmelighed og ”okompromissbara”. Piratpartiet skal, og kommer til at at, agere for at eksponere og fælde en regering som partiet ikke anser for at leve op til den respekt for menneskerettighederne som man skal kunne forvente sig af en vestern demokrati.

Brevhemmeligheden skal ophøjes til en generel kommunikationshemmelig. Det skal altså blive forbud at aflytte andre telefonsamtaler, læse en andens e-post, SMS eller andre meddelser på samme ”satt” som det i dag er forbudt at læse nogen andres breve, uanset teknikken og hvem der ”tillhandahæller” dem. Alle undtagelser fra denne regel...
Arbejdsgiverer skal kun for at sikre en teknisk funktionalitet, eller i en direkte ”sambåmnd” med den ansattes. Staten skal i alle øvrige tilfælde gå ud fra at deres medborgere er udskyldige og lade dem være i fred. ”denna” kommunikationshemmelig ”måste ges et starkt skydd” da staten ved et flertal af tilfælde har vist sig inkapabel til at håndtere fortrolige (fortroendegivande?) information.

Piratpartiet tager ikke stilling til det faktum at Sverige er medlem i EU, men når vi nu er det har vi ret til at stille krav om at det skal være demokratisk. Det demokratiske underskud i EU må på sigt ”atgardas”, og i ”första” stadie forhindre at det bliver permanent igennem en ilde gennemtænkt konstitution. Det forslag til Eu-konstitution som Holland og Frankrig stemte nej til skal ikke genneømfres, hverken i sin ”ursprunlige” form eller med kosmetiske ændringer.

”beslutsfattande” og forvaltning, i såvel Sverige som EU, skal præges at transparens og åbenhed. Sveriges repræsentanter i EU skal alle arbejde for at den nærmere sig det svenske offentlighedsprincip. Demokratiens grund”valar” skal værnes, både i Sverige og igennem EU.

---

Troede egentlig jeg var bedre til svensk, men kommer godt nok til kort nogen steder. Det grundlæggende arbejde er lavet, bare kopier og ret det sidste til, hvis du kender ordene. Den svenske ordbog var ikke særlig behjælpelig for mig.

Most excellent!

Jeps, svensk er faktisk besværgeligt at oversætte, det har jeg også måtte sande:)

Der ligger er version af din tekst her.

Fantastisk. Godt arbejde med

Fantastisk. Godt arbejde med de andre tekster!

Fri fildeling

Afskaf blankbåndsvederlaget

Fri Sampling

5 års kommerciel eksklusivret

Ophavsret

Patenter er unødvendige

Softwarepatenter hæmmer innovation

Patenter / Et alternativ til medicinpatenter

FAQ

FAQ

Vi bør nok se teksterne lidt nærmere igennem

Jeg har læst korrektur på nogle af dem, og vi bør passe på med at skrive om forholdene i Sverige som om det er det samme her.

I FAQ, i afsnittet "Hvordan skal musikerne tjene penge?", har jeg lige tilføjet teksten "[TODO: Det var i Sverige, indtil sommeren 2006]" efter teksten "selv om det indtil i sommer var helt lovligt at downloade musik til eget brug". (Ja selv den svenske tekst var forældet, da det ikke længere er "indtil i sommer".)

Patenter

Patent

Patenter er unødvendige

Patenter bliver ofte skildret som en beskyttelse af individuelle opfindere mod store virksomheder, et billede, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, da det i gennemsnit koster en halv million kr. at ansøge om (et) patent, og atter ekstra millioner kr. i patent-retlige processer efterfølgende.

De store virksomheder betragter ikke patenter som en form for beskyttelse, men snarere som en guldko der kan malkes;
Eftersom de fleste dele af et produkt i dag er patenterede, og det ikke er produktes skaber der ejer retten til patenterne, fører det til ekstra omkostninger i form af licensaftaler og patentretslige tvister. De store virksomheder patenterer alt hvad de kan komme i tanke om, for derefter at opkræve licensbetalinger af hinanden når de skaber nye produkter. Dette øger produktionsomkostningerne betragteligt, og mindre virksomheder der ikke selv ejer patenter mister således terræn eller bliver slået helt ud.

De eneste der for alvor er glade for patenter, er dem der arbejder med patenter, som konsulenter eller advokater; Uden patenter ville disse folk mangle beskæftigelse. På trods af deres partiske position, er det desværre disse menneskers synspunkter, der dominerer dansk og international politik.
Læs mere.

Et alternativ til medicin patenter

Den nuværende udformning af patenteret medicin forårsager alvorlige problemer for verdens fattige, med høje omkostninger til lægemidler der (egentlig) burde være billige.

Generelt opfattes det som en endegyldig sandhed, at den eneste mulighed for at finansiere ny forskning og udvikling af produkter, skulle være farmaceutiske patenter, men dette er ikke tilfældet.
I dag betaler staten faktisk hovedparten af al lægemiddelforskning, eftersom det er staten, der tegner sig for over 85% af de farmaceutiske virksomheders indtægter. Hvis staten i stedet indgik særskile aftaler om forskning i nye lægemidle, og tillod en fri konkurrence i fremstilling af præparater ved at ophæve medicin patenterne, villedet føre til voldsomt reducerede udgifterne til lægemidler, samt frigøre flere penge til forskning, end hvad der er tilfældet i øjeblikket.
Læs mere.

Softwarepatenter hæmmer innovation

Softwarepatenter hæmmer den tekniske udvikling på IT-området, og udgør en alvorlig trussel mod både små og mellemstore virksomheder samt private programmører. Selv om patentretten udtrykkeligt siger, at edb-programmer ikke burde kunne patenteres, tilskynder især Den Europæiske Patentmyndighed EPO sådanne patenter.

I forventning om patentsystemet afvikles på et europæisk grundlag, bør Danmark tilføje et tillæg til patentloven, som udtrykker forbudet mod softwarepatenter endnu mere klart, og tydeliggøre, at de ikke er gældende i Danmark.
Læs mere.

igang med at oversætte privatliv

Jeg er igang med oversætte den svenske version af retten til privatliv.

Super!

Fedt at du gider!!!:) - Jeg har kastet mig over patenterne...