You are here

Eksperimenteren og selvbestemmelse

5 posts / 0 new
Last post
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Eksperimenteren og selvbestemmelse

Jeg er lige blevet færdig med at læse Jim Manzi's Uncontrolled: The Surprising Payoff of Trial-and-Error for Business, Politics, and Society (gratis PDF).

En del af bogen handler om at undersøge hvorfor det er, at noget videnskab er så godt til at finde ud af hvordan verden virker, og hvorfor noget andet videnkskab ikke er. Forfatteren tager en tur gennem videnskabshistorien og noget videnskabsteori (Bacon, Hume, Popper, Kuhn) og slutter med en primitiv form for instrumentalisme. Omend det er en okay gennemgang, så bør den interesserede læser læse den som findes i kapitel 7 i Alan Sokal's Beyond the Hoax (gratis PDF) også. Det er det bedste jeg har læst om emnet.

I hvert fald, så kommer Manzi frem til det rigtige resultat mht. hvorfor at det er så svært at finde ud af ting i samfundsvidenskab: Det er fordi at kompleksiteten (han kalder det densiteten) af de kausale netværk er meget, meget indviklede, hvilket gør det meget svært at finde ud af hvad der forårsager hvad. Samtidig med det, så er der en mangel på eksperimenteren hvilket betyder, at man har dårligere data til rådighed. Situationen er derfor dobbelt dårlig. Kompleksiteten af spørgmålene kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan godt eksperimentere mere, således at vi får bedre data.

Det kan man gøre på flere måder. Han fremhæver bl.a. at man bør forsøge at gøre det nemt for folk at flytte rundt indenfor landet:

The first flows directly from the paradox of liberty. Freedom of sub­ societies to enforce (or not enforce) coercive rules on people who hap­ pen to live in some family, town, or state that limits behavior in some way these individuals find odious will by necessity confront them with a choice of either moving to some other location or being repressed or offended. This is also why, both morally and practically, the “right of exit” within a society is so important. The burden placed on individuals who feel oppressed or offended is much lower when they can more eas­ ily leave. Of greater practical importance, one of the primary mecha­ nisms by which more successful methods of organization win out over others in evolutionary competition is through people voting with their feet. The broader society has a material interest in ensuring exit, so that it can adapt successfully.

Det betyder nemlig at folk kan stemme med deres fødder i stedet for kun at stemme med deres blyant. Er man utilfreds med hvad en stat har af love og regler? Så flyt til en anden stat. Det betyder at der opstår konkurrence om tilflyttede blandt staterne. En konkurrence som kan være en drivkraft for innovative politikker/eksperimenteren og generelt bare politikker som virker.

Intern variation i et land
For at hjælpe det ovenstående, så er det vigtigt, at der findes variation indenfor landet og derfor bør man give så meget lokal selvbestemmelse som muligt:

Consider an example practical question: Should prostitution be legal? The canonical Libertarian Party position is that prostitution is a consensual act between adults and therefore should not be prohibited by law. The liberty-as-means position is far more tentative. We don’t know the overall effects of legalized prostitution. Some hold the theory that it will make people happier, provide income, and stabilize marriages. Oth­ ers think it will contribute to personal degradation, female victimiza­ tion, and societal collapse. It is very hard to know which theory is right, or whether there is only one right answer as opposed to different best answers for different social contexts, or whether the relative predictive accuracy of various theories will change over time as the environment changes. What the liberty-as-means libertarian calls for is the freedom to experiment: let different localities try different things, and learn from this experience. In some limited subset of cases this is literally con­ sciousness learning from structured experiments; more typically, it is implicit knowledge, in that the localities with more adaptive sets of such rules tend to win out in evolutionary competition over time.

This leads then to a call for “states as laboratories of democracy” federalism in matters of social policy, or in a more formal sense, a call for subsidiarity—the principle that matters ought to be handled by the smallest competent authority. After all, the typical American lives in a state that is a huge political entity governing millions of people. As many decisions as possible ought to be made by counties, towns, neighborhoods, and families (in which parents have significant coer­ cive rights over children). In this way, not only can different prefer­ ences be met, but we can learn from experience how various social arrangements perform.

Internationalt perspektiv
I et internationelt perspektiv, så bør man ikke støtte op om store sammenslutninger som forsøger at bestemme ting ned til mindste detalje for de enkelt medlemmer, dvs. visse forhold indenfor EU og FN. Man bør heller ikke være medlem af unødige internationale traktater, da disse i praksis bare betyder at man indskrænker sin egen frihed til at prøve nye politiske systemer af. Dette er faktisk et reelt problem, som man fx ser det i forbindelse med stofkrigen. Siden at de fleste lande har underskrevet FN's 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, så er disse lande forbudt at foretage visse ændringer i deres love mht. rusmidler. Det er derfor at man ser den underlige situation i Holland hvor cannabis er ulovligt juridisk, men i praksis lovligt. Holland er underskriver af traktaten og kan derfor ikke lovliggøre cannabis. Se min omtale her.

Forbud mod topstyring
Om nødvendigt, så bør man tvinge mere overordnede styrer til at overgi magten til mere lokale styrer. I USA har man i mange år set en udviddelse af hvad den føderale magt bestemmer om ihft. hvad de enkelte stater selv bestemmer om. Det fører nogle gange til det absurde i, at noget kan være lovligt i en stat, men ulovligt på føderalt niveau. Det ser man lige nu i to stater i USA, hvor man har legaliseret cannabis. Det betyder at det lokale politi ikke kan anholde en m.m., men at FBI godt kan. Tåbeligt.

Piratpolitik
Dette hænger sammen med vores (forhåbentligt) kommende fokus på evidensbaseret lovgivning. På mange områder findes der simpelthen ikke tilstrækkelig evidens til at man kan se hvad der er en den bedste løsning. Dette problem bør man forsøge at løse ved at indsamle bedre evidens. Dette gøres bedst gennem randomized controlled trials (RCTs), som man ser det i medicin.

Selvbestemmelse hører også sammen med vores støtte af lokaldemokratier.

Forslag

  1. Vi bør være positive overfor mere lokal selvbestemmelse på alle nieavuer: internt i Danmark (regioner, kommuner, byer), og undenfor Danmark (EU, FN, internationale traktater).
  2. Vi bør kæmpe for mere eksperimenteren indenfor det offentlige med økonomisk støtte og rent juridisk muliggøre det, især RCTs.
Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Et eksempel på at vi

Et eksempel på at vi umuliggører nødvendig eksperimenteren

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1968177.ece

Et lille flertal af borgerne i hovedstadsområdet synes, det er en god idé at lovliggøre hash i en forsøgsperiode, som Københavns Kommune har foreslået.

På landsplan derimod er betænkeligheden over for forslaget mere udtalt, viser en meningsmåling i Jyllands-Posten.

52,2 procent af borgerne i hovedstadsregionen bakker op om forsøget ifølge målingen fra Rambøll/Analyse Danmark, mens 41,6 procent er afvisende.

På landsplan er antallet af tilhængere og modstandere næsten ens: 47,4 procent synes det er en dårlig idé, mens 46,8 procent mener, at regeringen skal give Københavns Kommune lov til at gennemføre et treårigt forsøg.

Hvorfor skal fx nordjyder bestemme om hvorvidt man skal kunne købe cannabis i KBH? Det giver ikke mening. En sådan sag må være en lokalsag.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Lader til at gå i den rigtige

Lader til at gå i den rigtige retning

https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L188/index.htm

Om lovforslaget 

Sagsgang 
Fremsat 20-03-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 05-04-2013
Betænkning afgivet 16-05-2013
2. behandling planlagt til 28-05-2013
På dagsorden 30-05-2013
Se hele tidsplanen

Ministerområde 
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Resumé
Lovforslaget giver mulighed for, at de ni udvalgte frikommuner kan afprøve flere forsøg på en række forskellige områder, f.eks. forsøg med at etablere seniorjob i private virksomheder, forsøg med at afskaffe kontantkasser i borgerservice, forsøg med at etablere partnerskabsprojekt i sundhedssektoren med fokus på tidlig indsats og inddragelse af udsatte borgere i sammenhængende patientforløb og forsøg med individuelt iværksætterforløb af op til 12 ugers varighed for nye iværksættere, der har oprettet egen virksomhed.

Lovforslaget bygger videre på det fundament for forsøg i frikommunerne, som blev skabt med Folketingets vedtagelse af lov om frikommuner, der trådte i kraft den 1. juli 2012, og lov om ændring af lov om frikommuner m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2013.

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
Mon ikke også at øget

Mon ikke også at øget selvbestemmelse ville forøge stemmedeltagelses% til lokalvalg?

https://www.b.dk/politiko/foerste-gang-glemmer-du-aldrig

"Første gang glemmer du aldrig!", er et slogan som DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) har brugt i tidligere kampagner for at få unge til at stemme. Og der er ingen tvivl om, at når vi har stemt første gang, er det så stærkt vanedannende, at vi fortsætter med det resten af livet. Derfor skal vi gøre alt for at øge den demokratiske deltagelse både mellem valgene, men også på selve valgdagen. Vores demokrati må aldrig tages for givet.

Søndag den 19. maj er der præcis 6 måneder til valget til landets fem regionsråd og 98 kommunalbestyrelser. Desværre var det under halvdelen af de unge vælgere under 29 år, der stemte ved det seneste valg til regionerne i 2009. Det er et demokratisk problem, der bør bekymre alle uanset partifarve.

...

Det kræver, at kommunerne, der står for at afvikle valget, også er med på at gøre en ekstra indsats for at få de unge til at stemme denne gang. Det vil jeg tage op med mine socialdemokratiske borgmestre og byrådsmedlemmer i kommunerne i den kommende tid før valget, og håber at V og K vil gøre det samme i de kommuner, hvor de har borgmesterposter.

Valgretskommissionen kom med i alt 28 anbefalinger, der skal sikre, at langt flere unge får sat deres kryds, og mange af forslagene er så enkle, at de sagtens kan udføres op til det kommende kommunal- og regionsvalg.

Link til Valgretskommissionens rapport.

Nok værd at læse?

Emil Kirkegaard
Emil Kirkegaard's picture
En anden grund til at

En anden grund til at selvbestemmelse er godt er at man undgår at Folketinget gør det umuligt at følge med i hvad de har gang i. Se bare listen over de nyeste lovforslag: https://goo.gl/AvGjt

Der er hele 118 lovforslag på kun ~5 måneder siden starten af 2013. Det er en umulig opgave at følge med i, selv hvis man brugte hele dagen på det. Husk på at mange lovforslag gerne har en 20 siders betænkning, og et >50 siders lovforslag. Det er juridisk tekst, så det er ikke nemt at læse heller.

Dette hjælper også lovgiverne med at fremsætte alle mulige lovforslag som så kan blive vedtaget uden at folk når at fornemme det. Der er for meget for medierne at følge med i.

Alt sammen bidrager til en lavere kvalitet af det lovmæssige arbejde. Det er skadeligt for samfundet.

I stedet bør mange af disse overgå til lokalbestemmelse, således at hvis et dårligt forslag kommer igennem, så går det kun udover folk i et bestemt område.